กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา
ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์อัจฉรา วริลุน

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์
(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์ลำพงษ์ ศรีวงค์ชัย

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์ช่อทิพย์ แตงพันธ์

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์พรรวินท์ ธนินธิติพงศ์

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์

อาจารย์เครือวัลย์ ดิษเจริญ

อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาล
มารดา ทารก และผดุงครรภ์

Message us