คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา พลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา คัชรินทร์

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติญา โพธิ์ศรี

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก
และผดุงครรภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Message us