คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ประธาน

ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
กรรมการ

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ

ผศ.พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ผศ.สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
กรรมการ

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
กรรมการ

ผศ.พรนิรันดร์ อุดมถาวรสุข

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
กรรมการ

ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

อาจารย์.ดร.วัชรกร วงศ์คำจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นางสาวเรวดี สะสมทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในนอก

นางสาวกาญจนา สิมะจารึก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

Message us