คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์ณัฐิกา ราชบุตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา พลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

Message us