คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณ พวงศรีเคน

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปภัชญา คัชรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ อาษาธง

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์​

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา พลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Message us