ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.อรทัย พงษ์แก้ว

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ปภัชญา คัชรินทร์

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ปาริชาติ อาษาธง

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์​

ผศ.ดร.ลัดดา พลพุทธา

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์กุมาลีพร ตรีสอน

ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์